Kiedy ogłosić upadłość?

Kiedy ogłosić upadłość?

Kiedy ogłosić upadłość?

Kiedy ogłosić upadłość? Wniosek o upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości. W korporacji obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma uprawnienia do działania i reprezentowania korporacji. Kiedy mogę ogłosić upadłość? Co to oznacza w praktyce? Jako członek Komitetu Zarządzającego możesz składać takie wnioski niezależnie od innych członków Komitetu Zarządzającego. Upadłość firmy wiąże się z wieloma konsekwencjami i oparciem prawnym, dlatego warto skorzystać z porady prawnej w tej sprawie.

Skąd wiesz, że firma jest niewypłacalna i powinieneś złożyć wniosek o upadłość?

Artykuł 11 „Prawa upadłościowego” wyraźnie stanowi, że upadłość dłużnika następuje w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  • utrata zdolności do regulowania zobowiązań finansowych,
  • zobowiązania finansowe są większe niż wartość jego majątku.
  • stan ten musi trwać dłużej niż 24 miesiące.

Prawo upadłościowe przewiduje zatem dwie niezależne od siebie przesłanki stwierdzenia zaistnienia upadłości przedsiębiorstw. Pierwszy nazywa się warunkiem płynności. Najważniejszą jego cechą jest brak możliwości spłaty zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności. Przesłanka ta dotyczy każdego przedsiębiorcy – niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności (osoba fizyczna, spółka kapitałowa czy osoba fizyczna).

Druga przesłanka jest zamiennie nazywana długiem, majątkiem lub bilansem. Występuje, gdy majątek dłużnika jest mniejszy niż jego zobowiązania przez co najmniej 24 miesiące. Zasada ta nie dotyczy osób fizycznych. Subiektywnie obejmuje przedsiębiorców działających w formie jednostek organizacyjnych (głównie korporacji i spółek osobowych). Wyjątkiem są spółki, w których przynajmniej jednym wspólnikiem jest osoba fizyczna. Swoim majątkiem wypełnia swoje zobowiązania bez żadnych ograniczeń.

Jakie są domniemania związane z przesłankami do ogłoszenia upadłości?

Domniemanie prawne obejmuje obie podstawy upadłości. Co to znaczy? W przypadku pierwszej płynności, jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Od kiedy jest ten czas? Od dnia, w którym najdłuższa wierzytelność staje się wymagalna. Jest to znane jako wzruszalne domniemanie prawne, tj. można je obalić dowodami przeciwnymi.

Dłużnik ma więc prawo udowodnić, że mimo upływu trzech miesięcy nadal jest w stanie spłacić należność. Zwykle odbywa się to poprzez pozyskanie środków potrzebnych na spłatę pożyczki. Drugim rozwiązaniem jest udowodnienie przez wierzyciela, że ​​dłużnik jest niewypłacalny, na przykład następnego dnia po terminie wymagalności wierzytelności. Kancelaria adwokacka, która zajmuje się szerokim spektrum spraw prawnych, nie tylko rodzinnych, może bardzo pomóc.

Jakie są cechy drugiego domniemania?

Do domniemania ma również zastosowanie druga przesłanka, która dotyczy zobowiązań dłużnika przekraczających jego majątek przez okres do 24 miesięcy. Przyjmuje się wówczas, że zobowiązania są wyższe niż aktywa w ujęciu bilansowym, co wyklucza zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec podmiotów powiązanych. Bilans pokazuje, że aktywa są warte mniej niż pasywa i tak jest od ponad 24 miesięcy. Co to oznacza w praktyce? W celu ustalenia domniemania drugiej przesłanki konieczne jest zbadanie bilansów za dwa poprzednie lata obrotowe. Założenie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kwota zobowiązań (z wyłączeniem rezerw i zobowiązań wobec podmiotów powiązanych) w bilansie za poprzednie dwa lata przewyższa sumę aktywów. Bez tej przewagi w co najmniej jednym bilansie niemożliwe jest określenie stanu zobowiązań przekraczających aktywa powyżej 24 miesięcy.

Kiedy ogłosić upadłość?
Kiedy ogłosić upadłość?

Ponadto domniemanie to może zostać podważone przez dłużnika. Z tego powodu dłużnik może analizować zobowiązanie nie według wartości księgowej składnika majątku, ale według wartości rynkowej, która jest bardziej wiarygodna. Do pełnej wartości majątku dłużnika zalicza się majątek w pełni zamortyzowany, który może mieć wartość rynkową. Należy podkreślić, że badane warunki upadłości mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do warunków płynnościowych. Duża kwota zadłużenia może bardzo skomplikować sytuację rynkową, gdy pojawia się problem z płatnością przedsiębiorcy.

Jednak przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej powinni zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza jeśli opóźnia spłatę zadłużenia lub przewiduje jeden z dwóch możliwych warunków upadłości dla firmy. Jedną z możliwości jest skonsultowanie się z kancelarią prawną specjalizującą się w upadłościach przedsiębiorstw. Ten ekspert pomoże ustalić termin ogłoszenia upadłości i stworzyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, a zwłaszcza 30-dniowego terminu na złożenie wniosku, może uchronić przedsiębiorców przed wieloma minusami tej sytuacji. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.